Smlouva o dílo

Objednatel:

Osoba, která vyplní online formulář na webu www.nikoladesign.cz, či si jiným způsobem objedná služby o zhotovitele.

a

Zhotovitel:

Nikola Balcarová
narozena: 22.9.1991
trvale bytem: Beskydská 1715, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 04219961

uzavírají dle § 631 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy o dílo a termín plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede návrh interiéru dle kritérií objednatele a objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a uhradí za něj sjednanou cenu.

Zhotovitel si vyhrazuje právo zhotovené dílo pro objednatele prezentovat ve svém portfóliu na webových stránkách www.nikoladesign.cz.

II. Termín plnění

Práce pro zhotovení díla budou prováděny do 4 pracovních dní od uskutečnění objednávky objednatelem.
Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení.
Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované objednatelem.

III. Cena a platební podmínky

Celková a konečná cena se vypočítá přesně dle ceníku na webu www.nikoladesign.cz/cenik/. Platba proběhne buď v hotovosti nebo převodem na účet zhotovitele.

V. Závěrečná ujednání

Platnost této smlouvy je stanovena datem předání díla, přičemž i po tomto datu zůstávající v platnosti záruční doby na jednotlivé provedené práce a použité komponenty zhotovitelem.
Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dokumentu souhlasí bezvýhradně, opravdu a vážně, nejednají v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek s čímž objednatel souhlasí v momentě objednávky služeb zhotovitele.